Bejelentkezés

Hírek

Tisztelt Tagtársak!

 
Egy fiatal szakmai társaság, a European Young Dentist Forum konferenciájára hívjuk fel figyelmüket, melyre 2021. november 26-27-én kerül sor Bécsben.
A rendezvényről valamint a Forumról részleteket a csatolt információs anyagban, továbbá honlapjukon (https://www.young-dent-forum.eu/) találnak.
 
Kollegális üdvözlettel:
Dr. Joób-F. Árpád

 

 

Kedves Kollégák!

 

Megjelent Dr. Urbán István új könyve a Vertical 2: The Next Level of Hard and Soft Tissue Augmentation címen, amit szívből ajánlunk mindenkinek!

https://www.quintessence-publishing.com/deu/de/product/vertical-2-the-next-level-of-hard-and-soft-tissue-augmentation

 

 

Az ITI szakmai protokoll ajánlásai

Az 1980-ban alakult International Team for Implantology (ITI) a világ legelismertebb implantológiai szervezete.

Az alapítástól eltelt negyven év alatt több mint 100 országban alakultak ITI partnerszervezetek és a nemzetközi tagság száma közel 20.000 főre növekedett.

Ilyen mértékű érdeklődés az ITI iránt széleskörű szakmai elfogadásra utal. A szervezet tevékenysége sokoldalú: kiscsoportok számára folyamatos önképzőköri, gyakorlati képzést biztosít vendég előadók részvételével (study clubok), elméleti képzésként rendszeresen tart regionális, országos, továbbá kétévente világkongresszusokat (3-4000 résztvevő számára!). Kutatásokat, illetve ösztöndíjas kutatókat támogat és folyamatosan ad ki tematikus összefoglalókat, un. guideline-okat. Ezekben általános érvénnyel, de egy adott témára fókuszálva szakmai iránymutatások fogalmazódnak meg. A guideline-ok az implantológia, az implantációs protetika és az esztétikus megoldások terén a fogászati szakma legnevesebb alakjai által kerülnek bemutatásra. Általánosan megállapítható, hogy a szervezet egész tevékenységi körét nézve ma is érvényesek az alapító André Schroeder és Fritz Straumann gondolatai: a kutatói függetlenség és a szakmai viták közös eredményére épülő tudományos megállapítások képezik a fejlődés alapját.

A tudományosan letisztult eredmények publikálására az ITI ötévente ad ki konszenzuson alapuló állásfoglalásokat. Ezek a szervezet legmagasabb szintű tudományos fórumának vitaeredményeiből született publikációi, a szakirodalom részletes és megbízható összegzései. Kiemelt fontosságú témák a nemzetközi irodalom összefoglalható és dokumentálható adatai alapján kerülnek elemzésre, a nyílt vita egyetértéssel elfogadott eredményei pedig az ITI szakmai protokoll ajánlásaiként kerülnek megfogalmazásra. Az állásfoglalásokat a szakmai grémium még egyszer ellenőrzi, azok a konszenzus konferencia teljes testületének jóváhagyását élvezve - mint "consensus statement" - a legmagasabb impaktfaktorú lapban, a Clinical Oral Implant Research-ben kerülnek publikálásra.

Az állásfoglalások által nem ajánlott és azokban nem szereplő terápiás lehetőségek, kezelési módok szakirodalmilag nem megfelelően alátámasztottak, ezért nem kerülnek említésre ezekben a statementekben, ilyen módon azok gyakorlati alkalmazása nem javasolt. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az irodalmi ajánlásoktól eltérő protokollok használata ebből kifolyólag természetesen nem ajánlott a hazai implantológiai gyakorlatban sem.

A magyar fordítást azért éreztük szükségesnek, hogy minél több fogorvos számára biztosítson hozzáférést a szakirodalom megfelelő protokolljaihoz, és ezzel együtt objektív útmutatót is adjon bizonyos kezelések alkalmazhatóságát tekintve.

Szolgáljon ez segítségül minden fogorvosnak, aki saját kezelési tervét a legmagasabb szakmai elvárásokhoz igazítva, páciensei kezelését a legoptimálisabb módon szeretné biztosítani!

 

Letőlthető, csomagolva (Zip)

 

Dr. Joób-Fancsaly Árpád Dr. Kivovics Péter

 

egyetemi docens c. egyetemi tanár

 

Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága Országos Szakfelügyelő Főorvos

 

elnök

Dr. Nagy Katalin Dr. Windisch Péter

 

egyetemi tanár egyetemi tanár

 

Magyar Fogorvosok Egyesülete Magyar Parodontológiai Társaság

 

elnök elnök

 

 

Állásfoglalás dátuma:

csütörtök, 2020, június 4

 

------------------------------------------------------------------------  O  -------------------------------------------------------------------------

 

 

Mafit által meghirdetett - pályázat alapján elnyerhető - Kovács D. Géza díj.

 

 

Pályázat célja: fiatal, dentális implantológiával, tudományosan foglalkozó kollégák támogatása.

 

 

Pályázat feltétel rendszere: pályázni lehet minden 35 év alatti kollégának, aki abban az éves ciklusban, színvonalas publikációt, posztert vagy előadást tartott implantológia témakörében, hazai vagy külföldi fórumon.

 

Pályázati felhívást a Társaság a honlapjára felteszi és a MAFIT mindenkori vezetőségéből álló bizottság itéli oda az arra érdemes személynek. A pályázati adatlap a honlapon szintén elérhető. A pályázatot papír alapon és elektronikusan is el kell jutatni a Társaság titkárságára (1085, Budapest, Mária u. 52). Az elbírálás a beadási határidő után 30 napon belül megtörténik.

 

Kizáró tényezők, amelyek esetén érdemi bírálat nélkül kerül a pályázat elutasításra:

- ha olyan személy nyújt be pályázatot, aki nem tesz eleget a kiírás feltételeinek,

- határidő után történő beérkezés esetén (e tekintetben a postai bélyegzőt vesszük figyelembe);

- nem valóságos adatok közlése esetén (amennyiben ez bizonyítható, a pályázó kizárja magát a következő pályázati ciklusból);

- az előző ciklusban nyert támogatás

 

A díj összege: 300.000 Ft

A támogatás átvételének szabályai:

A támogatott köteles a támogatás számlára történő megérkezését – a megérkezést követő 15 napon belül – írásban visszaigazolni. Itt kérjük, adja meg nevét, természetes azonosító adatait, adóazonosító-, és TAJ számát, a pályázati kategória nevét, a nyert támogatás összegét. Írjon dátumot a levelébe, és írja alá.

 

Pályázat beadási határideje: adott év április 15.

 

Átadás helyszíne: szegeden a Perspektívák a paroimplantológiában és a komprehenzív fogászatban Konresszuson.

 

A Mafit vállalja, hogy minden pályázati ciklus lezárultával, a pályázatok meghirdetését követő 90 napon belül pályázati beszámolót készít és azt a honlapján közzéteszi.

 

 

Dr. Joób – F. Árpád MAFIT-elnök

 

 

 

 

 

Dr. Kovács D. Géza

(érem-díj)

Dr. Kovács D. Géza 1920.02.20-án született elszegényedett parasztcsalád negyedik gyermekeként Zenta mellett egy tanyán. Kisiskolás kora óta dolgozott újságárusként, csordásfiúként, ládagyári munkásként, hogy tanulhasson, tankönyveit megvehesse. Kisérettségi után nem tudott továbbtanulni és egy zentai fogászmesternél kezdett dolgozni. A rendkívül tehetséges fiatalember szorgalmával, ügyességével megreformálta a fogtechnikai laboratóriumi munkát: kaucsuk fogsor helyett akrilát fogsorokat kezdett készíteni, elektromos olvasztást vezetett be és kitanulta, alkalmazta az akkor legkorszerűbb fogászati technológiákat, laboratóriumi technikákat.

1941 őszén behívták katonának Kassára, majd Munkácsra vezényelték, ahol a fogtechnikai laboratórium vezetője lett. 1942-ben Szegeden mestervizsgát tett, levelező hallgatóként kalandos úton folytathatta gimnáziumi tanulmányait. Részt vett a háború végén a munkácsi kórház evakuálásában és Passaunál amerikai hadifogságba került.

1946-ban leszerelt és Zentán jeles érettségi vizsgát tett. Ezután jelentkezett a Budapesti Orvostudományi Egyetemre, ahová felvették. Egyetemi tanulmányai mellett végig fogtechnikusként dolgozott és vizsgázott fogászi képesítést szerzett. Az orvosi diploma átvételével egy időben fogászati előtanulmányai és szakirányú képzettsége elismeréseként a stomatológiai szakvizsgát is letehette.

Első munkahelye a János-kórház szájsebészete volt, Móczár tanár úr mellett dolgozott, majd a Központi Stomatológiai Intézetbe került Kende tanár úr vezette gyerekfogászati osztályra. 1955-ben Balogh Károly, a Kar alapítója biztatására tudományos munkába kezdett és az Egészségügyi Tudományos Tanács engedélyével a minisztérium 100.000.-Ft-ot biztosított részére kutyákon végzett implantológiai kísérletek végzéséhez. Közben dolgozott a Szabó Jenő vezette szájsebészeti osztályon, majd Kertész főorvos protetikai osztályán.

1959 szeptemberében ment át a Fogpótlástani Klinikára, ahol tanársegédként kezdte meg egyetemi pályafutását. 1967-ben osztályvezető adjunktusként, 1974-től docensként tevékenykedett, 1993-ban címzetes egyetemi tanár lett. Tudományos tevékenysége rendkívül szerteágazó, a fogászat nagy polihisztora volt, sokoldalú szakmai munkássága felöleli szinte a fogorvostudomány összes ágát.

Főbb kutatási területei:

  • különféle műanyagok rezgéscsillapító hatása (MTA Fizikai Intézete támogatásával)
  • subperiostealis implantátumok környékének szövettani szerkezete állatkísérletekben (Állatorvosi Egyetem)
  • részleges és teljes subperiostealis implantációs fogpótlások hosszú idejű és rendszeres klinikai vizsgálata
  • defektusos szájüregi protetikai rehabilitációs kezelések módszerei

A subperiostealis implantációs fogpótlások terápiás értékére vonatkozó vizsgálatainak nemzetközi elismerését jól példázza, hogy az FDI Párizsi Világkongresszusán 1979-ben a téma fő referense volt.

Széles körű hazai és nemzetközi kapcsolatokat ápolt, többek között az Országos Onkológiai Intézetben Bánhidi Ferenccel és Pólus Károllyal, az Université Paris VI. Service de Stomatologie et Prothese Maxillo-Faciale vezetőjével, Michel Benoist professzorral, a Zágrábi és a Belgrádi Stomatológiai Klinika vezetőivel, Miroslav Surinm Zvomimir Kosovel és Danilo Branovacki professzorokkal.

117 tudományos dolgozata jelent meg magyar és idegen nyelven, különböző szakmai és tudományos fórumokon, kongresszusokon több száz előadást tartott. A Fogpótlástani Klinika oktatói, egykori tanítványai iskolateremtő mesterükként tisztelik.

Kovács D. Géza Professzor úr a hazai tudományos igényű, kísérletes, anatómiai és szövettani vizsgálatokon nyugvó klinikai implantológiai fogpótlástan alapjait rakta le széleskörű munkásságával