Bejelentkezés

Hírek

Kedves Kollégák, kedves barátaink!


Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre a március 27.–ére tervezett Mafit eseményt (kongresszust és vacsorát) elhalasztjuk egy későbbi időpontra. Terveink szerint  nyáron vagy ha a helyzet  úgy kívánja, akkor ősszel  tarjuk meg. Az előadások  és a vacsora színhelye és tematikája változatlan formájában marad.
Aki már a költségeket átutalta, annak (számlaszám megküldése mellett) természetesen visszautaljuk a pénzt vagy a halasztott esemény során beszámítjuk.


 Megértésüket megköszönve, üdvözlettel:

Dr. Tálos Marianna és Dr. Joób F. Árpád, (szervezők)

 

Budapest, 2020.03.10.     

 

 

 

 

 

Mafit által meghirdetett - pályázat alapján elnyerhető - Kovács D. Géza díj.

 

 

Pályázat célja: fiatal, dentális implantológiával, tudományosan foglalkozó kollégák támogatása.

 

 

Pályázat feltétel rendszere: pályázni lehet minden 35 év alatti kollégának, aki abban az éves ciklusban, színvonalas publikációt, posztert vagy előadást tartott implantológia témakörében, hazai vagy külföldi fórumon.

 

Pályázati felhívást a Társaság a honlapjára felteszi és a MAFIT mindenkori vezetőségéből álló bizottság itéli oda az arra érdemes személynek. A pályázati adatlap a honlapon szintén elérhető. A pályázatot papír alapon és elektronikusan is el kell jutatni a Társaság titkárságára (1085, Budapest, Mária u. 52). Az elbírálás a beadási határidő után 30 napon belül megtörténik.

 

Kizáró tényezők, amelyek esetén érdemi bírálat nélkül kerül a pályázat elutasításra:

- ha olyan személy nyújt be pályázatot, aki nem tesz eleget a kiírás feltételeinek,

- határidő után történő beérkezés esetén (e tekintetben a postai bélyegzőt vesszük figyelembe);

- nem valóságos adatok közlése esetén (amennyiben ez bizonyítható, a pályázó kizárja magát a következő pályázati ciklusból);

- az előző ciklusban nyert támogatás

 

A díj összege: 300.000 Ft

A támogatás átvételének szabályai:

A támogatott köteles a támogatás számlára történő megérkezését – a megérkezést követő 15 napon belül – írásban visszaigazolni. Itt kérjük, adja meg nevét, természetes azonosító adatait, adóazonosító-, és TAJ számát, a pályázati kategória nevét, a nyert támogatás összegét. Írjon dátumot a levelébe, és írja alá.

 

Pályázat beadási határideje: adott év április 15.

 

Átadás helyszíne: szegeden a Perspektívák a paroimplantológiában és a komprehenzív fogászatban Konresszuson.

 

A Mafit vállalja, hogy minden pályázati ciklus lezárultával, a pályázatok meghirdetését követő 90 napon belül pályázati beszámolót készít és azt a honlapján közzéteszi.

 

 

Dr. Joób – F. Árpád MAFIT-elnök

 

 

 

 

 

Dr. Kovács D. Géza

(érem-díj)

Dr. Kovács D. Géza 1920.02.20-án született elszegényedett parasztcsalád negyedik gyermekeként Zenta mellett egy tanyán. Kisiskolás kora óta dolgozott újságárusként, csordásfiúként, ládagyári munkásként, hogy tanulhasson, tankönyveit megvehesse. Kisérettségi után nem tudott továbbtanulni és egy zentai fogászmesternél kezdett dolgozni. A rendkívül tehetséges fiatalember szorgalmával, ügyességével megreformálta a fogtechnikai laboratóriumi munkát: kaucsuk fogsor helyett akrilát fogsorokat kezdett készíteni, elektromos olvasztást vezetett be és kitanulta, alkalmazta az akkor legkorszerűbb fogászati technológiákat, laboratóriumi technikákat.

1941 őszén behívták katonának Kassára, majd Munkácsra vezényelték, ahol a fogtechnikai laboratórium vezetője lett. 1942-ben Szegeden mestervizsgát tett, levelező hallgatóként kalandos úton folytathatta gimnáziumi tanulmányait. Részt vett a háború végén a munkácsi kórház evakuálásában és Passaunál amerikai hadifogságba került.

1946-ban leszerelt és Zentán jeles érettségi vizsgát tett. Ezután jelentkezett a Budapesti Orvostudományi Egyetemre, ahová felvették. Egyetemi tanulmányai mellett végig fogtechnikusként dolgozott és vizsgázott fogászi képesítést szerzett. Az orvosi diploma átvételével egy időben fogászati előtanulmányai és szakirányú képzettsége elismeréseként a stomatológiai szakvizsgát is letehette.

Első munkahelye a János-kórház szájsebészete volt, Móczár tanár úr mellett dolgozott, majd a Központi Stomatológiai Intézetbe került Kende tanár úr vezette gyerekfogászati osztályra. 1955-ben Balogh Károly, a Kar alapítója biztatására tudományos munkába kezdett és az Egészségügyi Tudományos Tanács engedélyével a minisztérium 100.000.-Ft-ot biztosított részére kutyákon végzett implantológiai kísérletek végzéséhez. Közben dolgozott a Szabó Jenő vezette szájsebészeti osztályon, majd Kertész főorvos protetikai osztályán.

1959 szeptemberében ment át a Fogpótlástani Klinikára, ahol tanársegédként kezdte meg egyetemi pályafutását. 1967-ben osztályvezető adjunktusként, 1974-től docensként tevékenykedett, 1993-ban címzetes egyetemi tanár lett. Tudományos tevékenysége rendkívül szerteágazó, a fogászat nagy polihisztora volt, sokoldalú szakmai munkássága felöleli szinte a fogorvostudomány összes ágát.

Főbb kutatási területei:

  • különféle műanyagok rezgéscsillapító hatása (MTA Fizikai Intézete támogatásával)
  • subperiostealis implantátumok környékének szövettani szerkezete állatkísérletekben (Állatorvosi Egyetem)
  • részleges és teljes subperiostealis implantációs fogpótlások hosszú idejű és rendszeres klinikai vizsgálata
  • defektusos szájüregi protetikai rehabilitációs kezelések módszerei

A subperiostealis implantációs fogpótlások terápiás értékére vonatkozó vizsgálatainak nemzetközi elismerését jól példázza, hogy az FDI Párizsi Világkongresszusán 1979-ben a téma fő referense volt.

Széles körű hazai és nemzetközi kapcsolatokat ápolt, többek között az Országos Onkológiai Intézetben Bánhidi Ferenccel és Pólus Károllyal, az Université Paris VI. Service de Stomatologie et Prothese Maxillo-Faciale vezetőjével, Michel Benoist professzorral, a Zágrábi és a Belgrádi Stomatológiai Klinika vezetőivel, Miroslav Surinm Zvomimir Kosovel és Danilo Branovacki professzorokkal.

117 tudományos dolgozata jelent meg magyar és idegen nyelven, különböző szakmai és tudományos fórumokon, kongresszusokon több száz előadást tartott. A Fogpótlástani Klinika oktatói, egykori tanítványai iskolateremtő mesterükként tisztelik.

Kovács D. Géza Professzor úr a hazai tudományos igényű, kísérletes, anatómiai és szövettani vizsgálatokon nyugvó klinikai implantológiai fogpótlástan alapjait rakta le széleskörű munkásságával